Takläggare Halmstad

Tak som håller länge | 0731-57 10 63

Utbildningsintyg BAS P / BAS U

Deltagare: Mikael Binnås

Härmed intygas att ovan nämnda person den 2012-05-23 deltog aktivt i Branschutbildarnas utbildning till ByggArbetsmiljöSamordnare för såväl projektering/planering (BAS-P) som utförande (BAS-U). Utbildningen omfattade följande moment:

 1. Statistik kring arbetsskador och sjukdomar i Sverige och internationellt. Hur vanliga är skadorna respektive sjukdomarna och varför uppkommer de? Varför är byggbranschen extra drabbad? Arbetsmiljöverkets roll.
 2. Arbetsmiljölagstiftningen generellt. Vilka författningar, direktiv och förordningar finns och hur är de relaterade till varandra?
 3. Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Fokus på reglerna om BAS-P/BAS-U samt övrigt omByggnads- och anläggningsarbeten.
 4. Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166). Översiktlig information om innehållet.
 5. AFS 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete. Fokus på reglerna om BAS-P/BAS-U och byggherren samt deras arbetsuppgifter. Genomgång av förhandsanmälan, dokumentation av det byggda objektet och arbetsmiljöplan.
 6. AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Genomgång av riskbedömning, krav på rutiner, åtgärder vid olycksfall samt kunskapskrav.
 7. AFS 1998:1 Belastningsergonomi. Fokus på olämpliga belastningar. Generell information om orsaker till belastningsskador/-sjukdomar samt möjliga åtgärder för att minimera problemen.
 8. AFS 2006:1 Asbest. Information om riskerna med materialet. Översiktlig information om krav för asbesthantering/rivning. Ansvarsförhållanden vid misstankar om asbest i befintliga konstruktioner.
 9. AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning. Översiktlig information om de områden som regleras i föreskriften. Särskilt fokus på BAS-Ps ansvar för att säkerställa det byggda objektets lämplighet som arbetsplats.
 10. AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar. Information om typkontroll. Anvisningar om när det kan vara acceptabelt att använda stege. Säker uppställning av stege.
 11. AFS 1990:12 Ställningar. Krav på konstruktion av ställning. Översiktlig information om krav på utbildning för ställningsbygge samt dokumentation. Information om vanliga säkerhetsbrister hos ställningar.